DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
 S&S
 
 Hygieniske hustavler
 Litteratur
 ENØK / HENØK
 
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 
 Definisjoner
 
 KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
 
 KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
 
 KSM for yrkesbygg 13. Støy. Akustikk.
 
 KSM for yrkesbygg 16. Annet (tilgjengelighet, psykososialt, estetisk mm)
 
 Innemiljø og Økonomi
 
 Estetisk miljø
 
 Hvorfor et godt innemiljø? Liv er kjemi!
 
 Inneklimamerking. Materialmerking
 
 Innemiljø - en sammensatt utfordring
 
 KSM for yrkesbygg 10. Ventilasjon. Luftskifte.
 
 KSM for yrkesbygg 15. ENØK og HENØK (Helse først!)
 
 KSM for yrkesbygg 2. Personbelastning
 
 KSM for yrkesbygg 4. Andre, vanlige forurensninger inne
 
 Lenker
 
 Normer. Grenseverdier
 
 Ventilasjon i yrkesbygg
 
 WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
 
 Trangere klasserom, dårligere inneklima, dårligere undervisning
 
 WHO/Europa ut mot fukt og muggsoppvekst inne
 
 Balansert ventilasjon og luftfuktighet
 
 Arkitekttabber
 
 Hvorfor syk av inneklima? Mekanismer og forklaringsmodeller
 
 Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
 
 Er luften inne god nok?
 
 Kontorstoler er støvbomber
 
 Nyoppdaget fukt og muggsopp hos mange
 
 Føre - var - prinsippet
 
 Dokumentasjon, bevis og indisier
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Normer. Grenseverdier

 • For noen viktige forurensninger er det angitt anbefalte faglige normer for inneklima

 • For de fleste er normene satt ut fra kvalifisert skjønn og bygger ikke på dokumenterte helseeffekter
 • I forhold til kriterier for et godt inneklima fungerer disse anbefalte normene som grenseverdier som ikke skal overstiges


En arbeidsghruppe nedsatt av Folkehelsa på oppdrag av Sosial- og helsedepartementet har avgitt en rapport med anbefalte faglige normer for inneklima, siste gang i november 1998 (ISBN 82-7364133-3). Rapporten inneholder korte omtaler og kommentarer om målemetoder, grenseverdier (normer), helseeffekter og har mmange sentrale litteraturreferanser.
Den anbefales (skår 2-3). Rapporten kan bestilles fra Folkehelsa, Avdeling for miljømedisin. Postboks 4404 Torshov, 0403 Oslo.

I rapportens sammendrag for praktisk feltarbeid finnes følgende liste over viktige tiltak i det forebyggende arbeid på innemiljøområdet:

 • Benytt forebyggingsstrategi
 • Unngå røyking innendørs
 • Unngå høye nivåer av radon innendørs
 • Unngå fuktskader
 • Begrens dyrehold innendørs
 • Sørg for god ventilasjon / frisklufttilførsel
 • Hold rikttig temperatur
 • Sørg for skikkelig renhold
 • Velg riktige materialer
 • Sørg for riktig belysning
 • Sikre gode lydforhold og reduser støy
 • Sørg for rent bygg i byggeprosessen
 • Sørg for god forvaltning, drift og vedlikehold av byggene

Tobakksrøyk:


Røyking bør ikke forekomme innendørs.
Nikotinkonsentrasjoner i "røykfrie områder" skal ikke overstige 1 mikrogram/m3.

Fukt


Fukt og råteskader skal ikke forekomme

Muggsopper


Synlig muggvekst og mugglukt skal ikke forekomme. Tallfestet norm kan ikke fastsettes.
Vår kommentar:Det er ønskelig med grenseverdier for mykotoksiner og glukaner

Bakterier


Tallfestet norm kan ikke fastsettes. Spesielle bakterier bør dog ikke finnes (Legionella).
Vår kommentar: Gram negative bakterier, endotoksinproduserende bakterier (som ofte finnes ved fukt, bør ikke forekomme

Husstøvmidd


Grenseverdi: 1 mikrogram/g støv av Dermatophagoides pteronyssinus I allergen (som er hovedallergenet i denne husstøvmidden).

Dyreallergener


Ingen tallfestet norm, men: " Tepper bør ikke forekomme i skoler og barnehager eller hos allergikere og særlig ikke på soverommet.
Det bør være forbud mot katt og hund i skoler, barnehager,gymnastikksaler m.m.""

Radon


Ved radonkonsentrasjoner mellom 200 og 400 Bq/m3 bør enkle og billige tiltak gjennomføres
Ved konsentrasjoner over 4oo Bq/m3 bør tiltak gjennomføres selv om kostnadene blir store. Radonkonsentrasjonen i nye bygg skal ikke overstige 200 Bq/m3

Flyktige organiske forbindelser (TVOC, VOC)


Tidligere var grenesverdien satt til 400 mikrogram/m3, men dette er nå fraveket. Det anbefales nå bare: " Unødvendig eksponering bør unngås. Tilstedeværelsen av spesielt irriiterende/reaktive stoffer må vurderes særskilt

Vår kommentar: Den tidligere grenseverdien kan være et brukbart utgangspunkt for vurdering av emisjon av byggematerialer og innredninger etc når alle andre VOC-kilder er fjernet best mulig

Formaldehyd


Anbefalt norm: 100 mikrogram/ m3 (30 minutters midlingstid)

Asbest


Frie asbestfibre skal ikke forekomme inne i konsentrasjoner over 0.001 fiber pr milliliter luft

Syntetiske mineralfibrer


Frie syntetiske mineralfibrer skal ikke forekomme inne i konsentrasjoner over 0.01 fiber pr milliliter luft

Svevepartikler, svevestøv


Anbefalt norm for partikler av størrelse aeodynamisk diameter mindre enn 2,5 mikrometer (PM 2,5: 20 mikrogram/m3>/sup>.

Karbondioksid (CO2)
Maksimumsverdi 1800 mg/m3 = 1000 ppm = o,1 vol%

Karbonmonoksid (CO)


25 mg/m3 for 1 times midlingstid
10 mg/m for 8 timers midlingstid

Nitrogendioksid (NO2)


100 mikrogram/m3

Ozon, oson (O3)


"Lite hensiktsmessig å måle i innendørs luft"

Vår kommentar Ozon binder seg raskt til mange overflater og forsvinner raskt fra fri luft. Mest interessant er konsnetrasjon og mengde på svevestøv, men det er ikke praktisk mulig å måkle

Støy


Det finnes en rekke normer for støy fra forskjellige kilder og under forskjellige forhold. Interesserte henvises til rapporten og til litteratur som rapporten henviser til.

Ikke-ioniserende stråling. Elektromagnetisme.


Rutinemessige målinger av elektromagnetiske felt anbefales ikke.

Høyfrekvente felt: 10 kHz - 300 GHz (300 000 millioner sykluser pr sekund):


Det er ikke funnet sikre vitenskapelige holdepunkter for helseefekter, men Pacemakere kan forstyrres. Høreapparater kan forstyrres

Lavfrekvente felt: 0-10 kHz:


Hudproblemer, hodepine mm oppleves av noen ved arbeid foran dataskjermer. Hodepine mm er rapportert i forbindelse med langvarig bruk av mobiltelefoner. Årsakssammenhengene er usikre - det kan skyldes andre forhold. Vår kommentar: Se mer detaljert omtale av elektromagnetisme i denne kunnskapsbanken

Alle de nevnte variablene her er nærmere omtalt i egne dokumenter i denne kunnskapsbanken. Det er bare å klikke på nøkkelordene eller søke seg frem!

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsideom innemiljø og inneklimaNormer. Grenseverdier

 

AKTUELLE KATEGORIER :
målinger og analyser
regler og forskrifter
om innemiljø og inneklima
kjemiske agens