DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
 S&S
 Økonomisk støtte
 
 Økonomi
 ENØK / HENØK
 
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 
 Innemiljø og Økonomi
 
 KSM for yrkesbygg 15. ENØK og HENØK (Helse først!)
 
 KSM for yrkesbygg 2. Personbelastning
 
 Kulde og oppvarming
 
 Stønadsordninger
 
 Leie en potensielt helsefarlig bolig
OM INNEKLIMA.COM

Stønadsordninger

 • Det er vanskelig å få økonomisk hjelp til å rette opp helseskadelige forhold i bygg, men noen muligheter kan prøves:
 • Selgeren kan gjøres økonomisk ansvarlig hvis det dreier seg om (skjulte) feil allerede ved overdragelsen - innenfor lovbestemt klagefrist.

 • Forsikringen? Mange forsikringsselskaper dekker ikke fuktskader o.l. hvis dette ikke er tatt spesielt med i forsikringsavtalen.

 • Husbanken kan gi "utbedringslån".

 • Det er muligheter for skattefradrag

 • Energisparende tiltak kan få meget god støtte fra det lokale ENØK-senter


Langt de fleste mangler ved innemiljøet lar seg utbedre uten større praktiske eller økonomiske konsekvenser. Utbedringer som innebærer installering av ventilasjonsanlegg, utskifting av innvendig kledning på gulv, vegger, andre bygningsmessige endringer, utbedring av fuktskader m.v. kan imidlertid bli kostbare. Mange småbarnfamilier ser seg ikke i stand til å forebygge eller utbedre inneklimaproblemer i boligen av økonomiske årsaker. Også i denne sammenhengen kan dårlig økonomi bidra til mye uhelse.


Husbanken

Husbanken gir lån til forskjellige byggetiltak som kan føre til et bedre innemiljø. Regler og beløp endres fra tid til annen, så her blir ikke detaljer omtalt, bare hovedprinsippene. Detaljer får du ved å henvende deg til Husbankens informasjonstjeneste.

Husbanken informasjonstjenester tlf 815 33 370
Internett: http://www.husbanken.no

Det er muligheter for:

Utbedringslån:

Krav:

Husstanden

 • minst 1 person må være over 60 år eller
 • minst 1 person må være funksjonshemmet eller
 • familien må ha et særlig sosialt behov (gjelder først og fremst familier med barn og dårlig økonomi).
 • Utbedringen må ha direkte sammenheng med funksjonshemmingen / sykdommen (vanlig oppussing og vedlikehold faller utenfor).
 • Bekreftelse fra lege (og sosialkontor).
 • Boligen må være i bruk som helårsbolig og minst 30 år gammel (ved ENØK-tiltak: 15 år).

Utbedringstilskudd

Krav til husstanden som ved lån. For øvrig -

 • Behovsprøving (inntekts- og formuesforhold)
 • Ordningen omfatter alle boliger (dvs. ikke krav til boligens alder)
 • Tilskuddet kan gis til alle typer utbedringsarbeid, også vedlikehold
 • Det gis først et tilsagn; tilskuddet utbetales først når arbeidet er utført.

Kjøp av bolig som trenger utbedring

Krav:

 • Lånet gis til selve utbedringen, ikke kjøpet
 • Personlig lånsøker må være under 40 år
 • Boligen må være minst 30 år gammel
 • Lånet gis ikke til vanlig vedlikeholdsarbeid
 • Det må søkes om lån innen 2 år etter at eiendommen er kjøpt.

Oppføring av ny bolig

Husbanken stimulerer bl.a. bygging av boliger hvor det tilstrebes et godt inneklima, gjennom sine lånetillegg for:

 • økologisk planlegging
 • sunne boliger
 • energisparing
 • eller en kombinasjon av disse.

Krav:

For kategorien "sunne boliger" stilles det krav til bruk av lavrisikomaterialer som i tillegg er lette å holde rene, ventilasjonsløsninger som sikrer god luftveksling, og tilfredsstillende styring av temperatur og fuktighet i boligen.

Etableringslån og boligtilskudd

Dette er lån og tilskudd som gis gjennom kommunen ved bygging av ny bolig, kjøp av bolig (også innskuddsleilighet) og til utbedring av gammel bolig.

Kommunen utarbeider regler for disse ordningene.

Kjøpslån gis bare til brukte selveierboliger.

Funksjonshemmede kan få kjøpslån dersom den nye boligen er vesentlig bedre egnet enn den gamle, f.eks. har bedre inneklima for folk med astma.

Andre økonomiske støtteordninger

Låne- og støtteordningene reguleres kontinuerlig, ofte en gang pr. år. Kommunens boligkontor vil til enhver tid ha oversikt over gjeldende ordninger, og hvilke som er aktuelle i det enkelte tilfellet. Tilsvarende vil det lokale ligningskontor kunne gi informasjon om fradragsmulighetene på kommuneskatteligningen.

Skattefradrag


Skatteloven: "Det gis fradrag for kostnader som skyldes ekstraordinær skade på prosentlignet bolig- eller fritidseiendom" (§7 - 13).
Ut fra dette er det mulig å kreve skattefradrag for utgifter ut over 10.000,- kr, men utgiftene må dokumenteres og ikke være dekket av forsikring. Det samme gjelder hvis det oppdages skjult skade etter at klagefristen overfor selgeren er utløpt. Det kan være at ligningskontoret ikke går med på ditt krav, men det foreligger noen rettsavgjørelser i dette som støtter krav om skattefradrag. En grundig gjennomgang av dette finnes i bladet Dine penger nr 6, 2001 s76.

Sykdom

Ved astma og andre kroniske sykdommer som kan forverres av dårlig innemiljø, kan det også gis fradrag i inntekten ved "usedvanlig store utlegg på grunn av sykdom eller annen varig svakhet" (Etter skattelovens pgf 77, jf "Liknings-ABC" for hjelp til dette i selvangivelsen). Ligningskontoret vil vurdere mulighetene for fradrag i det enkelte tilfellet. Utgiftenbe må dokumenteres. Spør ligningskontoret!
Det er imidlertid ofte endringer i dette, og det kan være lurt å kontakte sosionom som sitter inne med oppgraderte forskrifter.

Mennesker med kronisk sykdom, uføretrygdede og andre med særlig dårlig økonomi kan søke sosialkontoret i kommunen om økonomnisk støtte til nødvendige utbedringer.

ENØK-sentre

For tiltak som kan føre til sparing av energi og lavere strømutgifter, finnes det gode tilbud og tilskuddsordninger i den lokale energietat (se energiøkonomisering, ENØK / HENØK). Ta kontakt med ditt regionale enøksenter på www.enok.no.
I Oslo f.eks. finnes et kommunalt enøkfond som gir tilskudd til mange ulike enøktiltak. Ta kontakt med Oslo Energi Enøk på www.oee.no
Oslo Energi er fra 2001 overtatt av det svenske Vattenfall og har skiftet navn til E-co med nettstedet http://www.e-co.no

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideøkonomiStønadsordninger

 

AKTUELLE KATEGORIER :
egen bolig
økonomisk støtte
økonomi